Bente Claudi

Politiske mærkesager

Gode links


 


Politiske mærkesager
 Økonomi, børn, unge og ældre:

En sikker og sund økonomi – som grundlag for alle andre programpunkter.

Økonomien skal genoprettes, så der er overskud på driften.

·        En likviditet på min. 5 % af nettodriftsudgifterne p.t.112 mio. kr.

·        Årets resultat skal være positivt.

·        Jordsalg budgetteres kun, hvor der en fast aftale

·        Anlægsplanen inkl. afledt drift tilpasses råderummet

Forebyggende tiltag fra 0-100 år – målrettet KRAMS
(Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress ), så borgerne længst - og bedst muligt har livskvalitet.. Dyrt i 1. omgang, men meget dyrere at lade være.

Sundhed skal gøres til et nemt og sjovt valg - også for de ældre

·       Forebyggende tilbud til +75årige opprioriteres

·       En mobil sundhedsbus (som den mobile tandlægebus), der også kan nå lokalområderne, og hvor borgene frit kan henvende sig, kombineret med sundhedsmulighederne på Sundhedscentrene på Kirsebærbakken og Bauneparken.

·        Sund kost og motion på dagsordenen, men også i fritids - og kulturaktiviteter

·        Mulighed for sund mad og mere motion / fysiske aktiviteter i daginstitutioner, skoler, - og til vores ældre aktivitetsmuligheder.

Alle Hillerøds børn og unge skal kunne opleve glæden ved idræt, leg og bevægelse på en måde, så børnene får en livslangglæde ved idræt og fysisk aktivitet.

·        Gode og nære idrætsfaciliteter og fysiske rammer ved alle skoler – en times motion og bevægelse om dagen og obligatorisk idrætsundervisning suppleret med fokus på idræt i daginstitutioner, SFO og idrætsklubber. Motion er også en løbetur. Der er behov for flere obligatoriske idrætstimer lig med økonomi.

Bedre og tidligere opsporing og indsats overfor udsatte børn

·        At der på alle skoler og institutioner er en medarbejder med opdateret viden og kompetence til at tage den svære snak med forældrene om sociale problemer i familien, der kan påvirke børnenes udvikling negativt.

·        Lærere og pædagoger er opmærksomme på børnenes signaler og går videre
med deres mistanke eller bekymring for et barn.

·        Hillerød fortsætter udbygningen af differentierede tilbud til børn, der ikke trives i deres rammer og børn, der er udsat for omsorgssvigt – herunder at et evt. netværk forsøges inddraget, så flest mulige børn og unge får den bedste mulighed for at komme positivt videre.

Børnepasning i trit med forældrenes arbejdsliv –

·       Fleksible åbningstider og taxameterbetaling i daginstitutioner og SFO’er. Flere hænder giver mere tid med børnene - mindre administrativt arbejde Hillerøds folkeskoler skal opprioriteres, så alle får en ungdomsuddannelse.
 

Målet er:

·       Flere undervisningstimer, økonomi til relevante undervisningsmidler, kompetence-udvikling til lærerne og større frihed, så både svage og dygtige børn udfordres og når målet
- en kvalitativ ungdomsuddannelse.

Fortsat udbygning af ”Campusprojektet ”

·       Et attraktivt studiemiljø for korte og mellemlange uddannelser, idrætscollege, ungeboliger - caféliv og adgang til fritidsaktiviteter.

Mødesteder med aktivitetstilbud til både unge og ældre. – Ældreaktivitetsmuligheder i øst - og et alternativt aktivitetssted
i midtbyen for unge.

”Tid” og ”hænder” til større fleksibilitet og omsorg i ældreplejen:

Nytænkning - kan det gøres på en anden måde?

·        Vi skal have medarbejderne med, så de har mulighed for at lave deres arbejde, og de kan være stolte af det

·       Mere ansigt til ansigts tid, og et godt samarbejde / inddragelse af pårørende og frivillige.

·       Tilgængelige botilbud til ældre med plads til fællesskab, kultur og
et aktivt medborgerskab.

·        Bredt udbud af ældre- og plejeboliger med leve-bomiljøer
– opgangsfællesskaber og kollektiver.

·        Storkøkken: Institutioner, skoler, medarbejdere og ældre hjemmeboende skal kunne købe sund mad, men selv vælge leverandør.

Velfærdsydelser til dem, der ikke kan klare det selv - ikke til alle andre. 

Retur til start